Thomas White is born to John and Thomasine White, but he dies in infancy.

Thomas White is born to John and Thomasine White, but he dies in infancy.