Thomas Jefferson writes William DuVal about the estate of George Wythe.

Thomas Jefferson writes William DuVal about the estate of George Wythe.