Thomas Jefferson dies at Monticello.

Thomas Jefferson dies at Monticello.