Thomas J. “Stonewall” Jackson is promoted to lieutenant general.

Thomas J. “Stonewall” Jackson is promoted to lieutenant general.