John Dos Passos marries Katharine Smith in Ellsworth, Maine.

John Dos Passos marries Katharine Smith in Ellsworth, Maine.

Sponsors  |  View all